Naam Gereformeerde Havenkerk Alblasserdam
RSIN/Fiscaal nummer 002687847
Website adres http://havenkerk.nl
E-mail scriba@havenkerk.nl
Adres: Ieplaan 9 : 2951 CB Alblasserdam
Postadres Postbus 99  2950 AB  Alblasserdam


De kerk wordt bestuurd door een kerkenraad die bestaat uit alle ambtsdragers: Predikant, 7 ouderlingen, 7 diakenen 2 kerkrentmeesters Naast diverse commissies is er een college van kerkrentmeesters die verantwoordelijk is voor de financiën en beheer van het kerkelijk centrum. Het college bestaat uit 3 mensen.

Voor de kerkorde van de kerk wordt verwezen naar de website van de PKN : www.pkn.nl/actief-in-de-kerk/Kerkorde/Paginas/Default.aspx

Doelstelling/visie; De doelstelling van de kerk is als onderdeel van de protestantse kerk als volgt verwoord :

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest.

De missie van de Gereformeerde kerk is :

De Gereformeerde kerk van Alblasserdam wil een gemeente zijn,die haar bezieling zoekt in het samen vieren van de Goede Boodschap van Jezus Christus als Heer en Verlosser, die zich verantwoordelijk weet voor de zorg voor de naaste, waar de leden elkaar aanvaarden en respecteren, waar gavengericht wordt gewerkt, die zich inzet voor de dienst in de wereld

Beleidsplan: Het beleidsplan kunt u vinden op deze link beleidsplanhavenkerk. Verder verwijzen we naar het beleidsplan van de landelijke Protestantse kerk “met Hart en Ziel, beleidsplan 2013 – 2016 voor de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland.

Beloningsbeleid: Alle kerkenraadsleden en leden van het college van kerkrentmeesters doen hun werk pro deo. De predikant valt onder de landelijke regeling voor predikanten. Onkosten gemaakt door vrijwilligers kunnen worden gedeclareerd.

Activiteiten

Naast de wekelijkse kerkdiensten en de pastorale arbeid door de predikant worden o.a. de volgende activiteiten uitgeoefend door onze kerk :

  • Jeugdwerk - in samenwerking met de Ontmoetingskerk worden er diverse activiteiten voor de Jeugd georganiseerd, zoals clubs, jeugdkerk, activiteiten rond de diverse kerkelijke feestdagen, missionaire activiteiten.
  • Ouderen - er zijn regelmatig contact bijeenkomsten voor ouderen, gezamenlijke maaltijden,
  • Toerusting; door de commissie Leren en Ontmoeten worden jaarlijks, in samenwerking met de Ontmoetingskerk, vele activiteiten georganiseerd zoals:
    huiskamergesprekken, thema avonden met sprekers, diverse cursussen.
  • Diaconie De diaconie van de kerk verzorgt alle diaconale activiteiten van de kerk.

 In het financiële jaaroverzicht wordt inzicht gegeven in de bestedingen in het voorafgaande jaar terwijl in de begroting de plannen voor het komende jaar worden opgenomen.
Als u hier klikt kunt u de volgende financiële gegevens vinden : Begroting Kerk

 

Klik hier voor het resultaat van 2020