Het laatste nieuws!!

1e collecte t.b.v. De Hoop

De Hoop ggz biedt zorg aan kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen en verslavingsproblemen.

Er zijn verschillende zorgtrajecten, zowel in de basis-ggz als in de specialistische ggz.

Daarnaast worden diverse vormen van begeleid wonen aangeboden. De Hoop heeft een christelijke identiteit, maar de zorg is bedoeld voor iedereen.

Omdat ieder mens anders is, wordt in overleg gekeken welke het beste past.

In de vorm van therapeutische gesprekken, medicatie of een combinatie daarvan. In individuele gesprekken, samen met de partner of gezin of in een groep.

Er wordt gezocht naar wat nodig is om herstel te vinden.

Naast behandeling kan het dan soms juist ook gaan om hulp bij het weer aan het werk gaan, bij het vinden van lotgenotencontact of pastorale hulp bij levensvragen.

U kunt uw gift overmaken naar:  St. De Hoop, iban-nummer: NL06INGB0000383838.           

Van harte bij u aanbevolen door uw diakenen.           

 

De voedselbank           

Bij drie supermarkten staan inmiddels bij de kassa kratten waar producten ingeleverd kunnen worden voor de voedselbank.(Plus, Coöp en Dirk). Ook in de Havenkerk staan kratten voor de voedselbank klaar. De Havenkerk is daarvoor open op dinsdagavond tussen 19.00 en 20.30.en donderdagmiddag tussen 15.30 en 17.00. Om ons werk te ondersteunen, kunt u ook een gift overmaken op NL 84 RABO 0159 9167 20 t.n.v. Stichting Voedselba.nk Alblasserdam. We hopen zo, met elkaar, onze naasten te helpen 

 

Aanvraag voorbede

Voor zaken waar u gebed voor vraagt kan vanzelfsprekend nu niet gebruik gemaakt worden van het gebedenboek, maar u kunt gebruik maken van de mailadressen: voorbede@havenkerk.nl en voorbede@ontmoetingskerkalblasserdam.nl .

Omdat de diensten momenteel van tevoren worden opgenomen kan het zijn dat de voorbede pas de volgende zondag wordt ‘meegenomen’. Wij bevelen het u van harte aan ! 

 

Digitaal collecteren Diaconie en Kerkbeheer

Nu het langer gaat duren voordat we weer naar de kerk kunnen, is er afgelopen week gewerkt aan de mogelijkheid om de collecten voor Diaconie en Kerkbeheer digitaal uit te voeren. Dat heeft als voordeel dat u nu elke week uw gift kunt geven. Vanaf aanstaande zondag is dit mogelijk. U kunt dan ook het ‘opzij’ gehouden geld van de afgelopen kerkdiensten via deze betaalmogelijkheid overmaken. Hoe werkt het? 
Per wijk is een betaallink en QR code aangemaakt. Via deze betaallink komt u op de betaalsite van SKG terecht waar u uw gift kunt overmaken naar Diaconie en Kerkbeheer. Indien u al gebruik maakte van de mogelijkheid om uw kerkmunten via de website te bestellen, zult u deze omgeving herkennen en kan er eventueel ook met uw bestaande account worden ingelogd. Nog gemakkelijker is het om de app SKG Kerkgeld te downloaden en via deze app uw giften over te maken. Voor de Havenkerk: https://site.skgcollect.nl/78/gift/e205029c0153a7df6e0d546c117d2e27 De betaallink werkt niet alleen op zondag maar uiteraard ook op de andere dagen.
 
Voor de bijzondere collecten blijft de situatie hetzelfde.

Uw gift kunt u rechtstreeks overmaken naar het rekeningnummer van het betreffende doel.

Informatie over de bijzondere collectedoelen en het rekeningnummer zal wekelijks in de nieuwsbrief worden aangegeven.

Ontvang een hartelijke groet vanuit de colleges Diaconie en Kerkbeheer.                               

Protestantse Gemeente Alblasserdam, College van Diakenen, Matthijs van den Berg – voorzitter

 

Kinderboek over het Corona Virus

Wilt u dit verhaal lezen, klink op de link hieronder:

Download file

 

I.v.m. Corna Virus zijn er maatregelen genomen omtrent huisbezoeken.

Binnen de pastorale teams van onze gemeenten is afgesproken om in principe geen bezoeken aan huis af te leggen in deze periode.

Telefonisch zal wel contact worden onderhouden met (kwetsbare en oudere) gemeenteleden.

Mocht u (om bepaalde redenen) toch graag een persoonlijk pastoraal gesprek willen voeren kunt u daarvoor contact opnemen met ds. Hans van Walsum (m.0622912489 / jvanwalsum@planet.nl) of ds. Carol van Wieren (t. 6473783 / wiere322@planet.nl; NB zolang zijn ziekteverlof i.v.m. operatie niet is ingegaan).
Voor zaken waar u gebed voor vraagt kan vanzelfsprekend nu niet gebruik gemaakt worden van het gebedenboek, maar u kunt gebruik maken van de mailadressen: voorbede@havenkerk.nl en voorbede@ontmoetingskerkalblasserdam.nl .

Omdat de diensten momenteel van tevoren worden opgenomen kan het zijn dat de voorbede pas de volgende zondag wordt ‘meegenomen’. Wij bevelen het u van harte aan !
 

Paasbrodenactie 2020   

Als gevolg van de coronacrisis zien wij ons, als diaconie, genoodzaakt om de Paasbrodenactie dit jaar geen doorgang te laten vinden.

De noodzakelijk getroffen maatregelen maken dat het voor ons erg lastig wordt om op correcte wijze het afhalenen afrekenen van de broden in goede banen te leiden.

Ook voor ons geldt dat uw gezondheid voorop staat. Hartelijke groet voor u allen!

Collecten 

1.  Diaconie

2.  Kerkbeheer

Nu de kerkdiensten vanwege het Coronavirus voorlopig alleen digitaal worden uitgezonden zijn ook wij genoodzaakt om de collecten op een andere manier te organiseren.

Wij vragen u om bij een bijzonder collectedoel het geld dat u wilt geven rechtstreeks over te maken naar het rekeningnummer van het betreffende doel.

Informatie over het collectedoel en het rekeningnummer zal wekelijks in de nieuwsbrief worden aangegeven.

Dit vragen wij u omdat deze doelen anders hun inkomsten zullen mislopen.

Dit geldt trouwens ook voor de eigen collecten van Diaconie en Kerkbeheer.

Wanneer het collectedoel is bestemd voor Diaconie of Kerkbeheer vragen wij u om tijdelijk uw giften op te sparen en deze later alsnog in de collectezak te doen tijdens de eerstvolgende kerkdienst. 
 

Havenkerk open voor individueel gebed, stilte, een kaarsje….       

Wel hebben we besloten om (zolang er geen nieuwe maatregelen zijn aangekondigd) de Havenkerk drie keer per week open te stellen voor individueel gebed, stilte, het ontsteken van een kaarsje enzovoort.

In de kerkzaal wordt daarvoor een speciale hoek ingericht. Dit betreft een gezamenlijke initiatief van Ontmoetingskerk / Havenkerk en de Elthetokerk.

Tijdens de openingsuren zal telkens één van de pastores aanwezig zijn en beschikbaar voor een kort gesprek (met inachtneming van alle voorschriften).

Ook zal er voor worden gezorgd dat er nooit meer dan 5 mensen in de kerkzaal aanwezig zijn en dat er minimaal 1,5 meter afstand is tussen de bezoekers/ gemeenteleden.

De openingstijden: zondag tussen 11.30 en 13.00 uur; dinsdag tussen 19.00 uur en 20.30 uur; donderdag tussen 16.00 en 17.30 uur. 

 

Vanuit de diaconie

Het bericht dat er tot eind mei geen kerkdiensten meer mogelijk zijn, kwam bij velen hard aan.

Toch moeten we niet bij de pakken neer gaan zitten. Laten we er voor elkaar zijn. Een kaartje in de bus, even een telefoontje naar iemand, er zijn nog zoveel mogelijkheden om elkaar te laten merken dat er wordt meegeleefd. Juist nu kan dat heel waardevol zijn. 
Als u praktische hulp nodig heeft in deze periode kunt u contact opnemen met één van uw wijkdiakenen. Zij kunnen u verder helpen. Het College van Diakenen heeft zich deze week aangemeld bij de site www.nietalleen.nl , een initiatief van o.a de PKN en de EO. U vindt daar ook het mailadres van de diaconie: diaconie@kerkenpad.nl Wat de collecten voor kerkbeheer en diaconie betreft willen wij u vragen: maak een spaarpotje en maak het bv maandelijks over. In een volgende nieuwsbrief willen wij u daar meer over vertellen.             

College van Diakenen