SAMEN DRAGEN WE HET WERK IN DE GEMEENTE

Onze gemeente is vooral te beschouwen als een vrijwilligersorganisatie waar heel veel gemeenteleden op hun manier een steentje bijdragen aan wat gedaan moet worden. Dat gebeurt in veel gevallen georganiseerd via commissies, raden en werkgroepen, maar ook vaak ongeorganiseerd in het contact tussen gemeenteleden en spontaan als er werkzaamheden nodig zijn. 

Het georganiseerde werk is globaal onder te verdelen in: 

  • organisatie en uitvoering van de erediensten (koster, beam team, geluid, bandopname, organist, oppasdienst, kindernevendienst, kerkauto, bloemengroet, weekbrief en  andere activiteiten)
  • pastoraat en omzien naar elkaar(wijkteams, contactpersonen, pastoraal overleg, ouderenbezoek e.d.)
  • jeugdwerk (kindernevendiensten, jeugdkerk, clubwerk, catechisaties etc.)
  • Leren & Ontmoeten (gespreksgroepen, wijkavonden, themabijeenkomsten, Landvastavonden e.a.)
  • de dienst aan medemens en samenleving (diaconaat, praktische hulp e.d.)
  • kerkbeheer en beheer en onderhoud van de gebouwen (kerkrentmeesters, schoonmaken, onderhoud etc.)
  • besturen en organiseren (o.a. kerkenraad, moderamen)

De Kerkenraad draagt de verantwoordelijkheid voor een goed bestuur. Deze bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de wijkteams, diaconie, kerkrentmeesters, jeugdwerk, vorming en toerusting, alsmede predikant, scribaat en voorzitter. De leden daarvan zijn aangedragen en vervolgens gekozen door de gemeente als ambtsdragers. Ze hebben een zittingstermijn van vier jaar, die verlengd kan worden. De predikant is als ook ambtsdrager en als beroepskracht betrokken bij veel activiteiten als initiator, adviseur, uitvoerder.