Als Gereformeerde Kerk onderhouden we al jarenlang een intensieve samenwerkingsrelatie met de hervormde gemeente van de Ontmoetingskerk. Deze samenwerking betreft bijna alle aspecten van het kerkelijk leven. Het jeugdwerk en toerustingswerk wordt in gezamenlijke teams uitgevoerd. De kerkenraden en moderamina vergaderen regelmatig samen over inhoudelijke thema's. De pastores van beide gemeenten hebben een gemeenschappelijk werkverband. Er worden gezamenlijke projecten uitgevoerd, zoals in 2017 en 2018 het Focustraject om het missionair karakter van de beide gemeenten te versterken. Er zijn gezamenlijke erediensten, zowel in 1 gebouw (waarbij het andere gebouw gesloten wordt) als in 2 gebouwen tegelijkertijd. In het laatste geval hebben de beide diensten een verschillend karakter zodat gemeenteleden uit beide gemeenten kunnen kiezen. De komende jaren zal de samenwerking op de diverse terreinen verdere verdieping krijgen.

SAMENWERKING MET ANDERE PROTESTANTSE GEMEENTEN IN ALBLASSERDAM

Er zijn al vele jaren informele samenwerkingscontacten met en tussen de andere protestantse gemeenten in Alblasserdam. Dit heeft inmiddels per februari 2019 geleid tot de vorming van 1 lokale Protestantse Gemeente Alblasserdam (PGA). In deze PGA zijn de vier wijkgemeenten (Grote Kerk , Ichthuskerk, Ontmoetingskerk en Havenkerk) samengegaan.  Daarnaast zal vanuit de Havenkerk, samen met de Ontmoetingskerk, het contact en waar mogelijk samenwerking met de Elthetogemeente worden gezocht.


OVERIGE SAMENWERKING

Met evangelische gemeenten, de Rooms-katholieke gemeente en met reformatorische gemeenten wordt op diverse terreinen en op projectbasis samengewerkt. Er is het Diaconaal Platform, waarin vele gemeenten samenwerken aan het bestrijden van armoede en de opvang van vluchtelingen in Alblasserdam. Er zijn ook diverse activiteiten gericht op jeugd en evangelisatie die gezamenlijk worden uitgevoerd, zoals o.a. de herdertjestocht met Kerstmis 2017. 

TOEKOMST

De Havenkerkgemeente wil de verschillende samenwerkingsvormen de komende jaren uitbouwen en versterken.