Samenwerking en toekomst

SAMENWERKING MET ONTMOETINGSKERK

Als Gereformeerde Kerk onderhouden we al jarenlang een intensieve samenwerkingsrelatie met de hervormde gemeente van de Ontmoetingskerk. Deze samenwerking betreft bijna alle aspecten van het kerkelijk leven. Het jeugdwerk en toerustingswerk wordt in gezamenlijke teams uitgevoerd. De kerkenraden en moderamina vergaderen regelmatig samen over inhoudelijke thema's. De pastores van beide gemeenten hebben een gemeenschappelijk werkverband. Er worden gezamenlijke projecten uitgevoerd, zoals in 2017 en 2018 het Focustraject om het missionair karakter van de beide gemeenten te versterken. Er zijn gezamenlijke erediensten, zowel in 1 gebouw (waarbij het andere gebouw gesloten wordt) als in 2 gebouwen tegelijkertijd. In het laatste geval hebben de beide diensten een verschillend karakter zodat gemeenteleden uit beide gemeenten kunnen kiezen. 

SAMENWERKING MET ANDERE PROTESTANTSE GEMEENTEN IN ALBLASSERDAM

Er zijn al vele jaren informele samenwerkingscontacten met en tussen de andere protestantse gemeenten in Alblasserdam, maar het is tot heden nog niet gekomen tot de vorming van 1 lokale Protestantse Gemeente (PKN). Inmiddels hebben de kerkenraden van de Grote Kerk , Ichthuskerk, Ontmoetingskerk en Havenkerk besloten deze Protestantse Gemeente Alblasserdam daadwerkelijk voor te bereiden per 1-1-2019 of 1-1-2020. 

OVERIGE SAMENWERKING

Met de overige protestantse gemeenten, met evangelische gemeenten en met reformatorische gemeenten wordt op diverse terreinen en op projectbasis samengewerkt. Er is het Diaconaal Platform, waarin vele gemeenten samenwerken aan het bestrijden van armoede en de opvang van vluchtelingen in Alblasserdam. Er zijn ook diverse activiteiten gericht op jeugd en evangelisatie die gezamenlijk worden uitgevoerd, zoals o.a. de herdertjestocht met Kerstmis 2017. 

TOEKOMST

De Havenkerkgemeente wil de verschillende samenwerkingsvormen de komende jaren uitbouwen en versterken. Tot welke organisatorische vormen dat leidt is secundair.